• GreenNations (admin)

Informații utile în caz de intoxicare a albinelor1) Legislația în vigoare a Republicii Moldova (art. 13 al Legii apiculturii nr. 70/2006 și alin. (1) art. 20 al Legii nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi) interzice utilizarea pesticidelor şi insecticidelor pentru prelucrarea cîmpurilor, fîşiilor forestiere şi a plantaţiilor de arbuşti în perioada înfloririi plantelor nectaro-polenifere. Legea nr. 119/2004 permite unele tratamente chimice doar în cazuri deosebite, cu aprobarea şi sub controlul subdiviziunii teritoriale a autorității fitosanitare din teritoriu, al filialei silvice şi al agenţiei ecologice teritoriale.

Aplicarea mijloacelor chimice în agricultură se admite doar în conformitate cu lista acestora aprobată pentru utilizare în Republica Moldova, cu respectarea strictă a normelor şi a regulilor de utilizare în vigoare. Persoanele fizice şi juridice care intenţionează să aplice mijloace chimice la tratarea terenurilor sînt obligate: a) să prezinte din timp primăriilor graficul de tratare a terenurilor şi să le înştiinţeze cu cel puţin 7 zile înainte de a începe tratarea, indicînd concret data şi ora începerii şi sfîrşitului, metoda tratării, denumirea preparatului şi concentraţia administrării acestuia, precum şi gradul lui de nocivitate; b) să respecte întocmai data şi ora începerii şi sfîrşitului tratării, metodele de utilizare şi concentraţia preparatelor administrate. Totodată, Primăriile sînt obligate să afişeze cel tîrziu a doua zi de la data somării, în locuri publice, anunţul despre efectuarea tratării terenurilor şi să înştiinţeze nominal, în scris, despre aceasta apicultorii înregistraţi la staţionar şi pastoral în raza primăriei. Astfel, pentru a putea fi preîntîmpinați nominal de către autoritățile administrației publice locale, după cum este menționat în Legea nr. 70/2006, apicultorii trebuie să se înregistreze (reînregistreze) anual, conform art. 9 al legii date, comunicînd autorității administrației publice locale de nivelul întîi (Primar) adresa şi numărul familiilor de albine, precum şi deţinătorii stupinelor amplasate temporar în această rază şi locul permutării lor în pastoral, orice modificări a acestor date. Se va ține cont și de faptul că, potrivit dispozițiilor Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, aprobat prin HG nr. 1045/2005 (pct. 48, 49 și 51) „48. Tratamentele fitosanitare ale semănăturilor, plantaţiilor şi ierburilor perene şi lucrările de aplicare a fertilizanţilor se înscriu în Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, conform modelului specificat în anexa nr.2 la prezentul Regulament. Înscrierile în acest Registru sînt efectuate şi semnate de conducătorul lucrărilor şi/sau agronomul de protecţie a plantelor. Aceste înscrieri au valoare de act oficial în procesul controlului calităţii lucrărilor efectuate, al controlului sanitaro-igienic al producţiei şi servesc drept document de bază pentru eliberarea Certificatului privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de către subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, conform anexei nr.3. … 49. Înainte de începerea lucrărilor cu produsele de uz fitosanitar se înştiinţează populaţia prin intermediul diferitelor mijloace, iar la hotarul cu terenurile tratate se instalează pancarte de avertizare cu semne convenţionale de pericol. … 51. În cazuri excepţionale, cu aprobarea şi sub controlul subdiviziunii teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, unele lucrări de protecţie a plantelor pot să deruleze în perioada de înflorire a culturilor agricole, cu avertizarea obligatorie, în prealabil, a deţinătorilor familiilor de albine de către agenţii economici care efectuează aceste lucrări.”. În același sens dispune și pct. 31 al Regulamentului privind gestionarea produselor de uz Fitosanitar și a fertilizanţilor în economia naţională, aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 231 din 28.11.03. Imediat ce ați observat semnele intoxicării albinelor este necesar să întreprindeți acțiuni prompte privind limitarea pagubelor și privind constatarea faptului intoxicării. La acest subiect vom veni în curînd cu informații suplimentare.

19 afișare
  • Facebook Social Icon

© 2020 A.O. Green Nations Moldova