• GreenNations (admin)

SAA Control (Societatea de Apărare a Albinelor)

Apicultorii se confruntă cu o problemă majoră privind intoxicarea albinelor, deși legislația în vigoare prevede un mecanism de preîntâmpinare a apicultorilor despre prelucrarea cu substanțe chimice a culturilor melifere.


Problema dată are mai multe cauze, pornind de la lipsa informației și a conștientizării agricultorilor despre efectele tratării chimice asupra albinelor, dezavantajele și riscurile la care se expun, neaplicarea întocmai a mecanismului de preîntâmpinare, lipsa resurselor necesare pentru depistarea, constatarea și aplicarea sancțiunilor, deficiențe în acumularea probatoriului pentru atragerea la răspundere civilă, mediatizarea insuficientă a fenomenului și a efectelor negative ale acestuia, precum contaminarea mierii din cultivarea plantelor modificate genetic și efectele nocive ale toxinelor nervoase (neonicotinoide) utilizate ca pesticide, etc.


Pornind de la exemplele altor țări, de ex. Slovenia, Germania - „Alianța pentru protecția albinelor”, proiect gestionat de Fundația Aurelia și în vederea conexării eforturilor societății civile cu cele ale statului, se propune crearea unui instrument similar de acțiune al sectorului asociativ din domeniu - Societatea pentru Apărarea Albinelor (SAA Control), cu susținerea financiară a finanțatorilor externi.


SAA Control reprezintă un proiect creat în cadrul Programului European pentru Dezvoltarea Apiculturii din Moldova (PEDAM), care oferă un cadru de consolidare a eforturilor, cooperare și acțiune a apicultorilor cu autoritățile publice competente și alți agricultori.

SSA Control va fi gestionat prin intermediul unui consiliu executiv, reprezentînd un organ colegial al sectorului asociativ din domeniul apiculturii, fără personalitate juridică, care funcționează pe baze obștești și care se va întruni de cel puțin 3 ori anual, în care vor fi reprezentanți ai MADRM, ANSA, Agenția „MOLDSILVA”, AO „Green Nations”, pînă la 3 reprezentanți ai apicultorilor participanți în cadrul PEDAM.


Astfel, SAA Control va reprezenta un instrument independent parteneriat și acțiune al sectorului asociativ pentru monitorizarea, informarea și coordonarea acțiunilor de interes apicol în beneficiul apicultorilor, autorităților publice, tuturor celorlalți agricultori, mediului înconjurător și societății în general.


PEDAM presupune oferirea sarcinilor specifice SAA Control de aplicare a mecanismelor eficiente privind prevenirea intoxicării albinelor, care încep cu asigurarea unei comunicări intensive între părțile implicate în evitarea intoxicării albinelor, inclusiv APL-urile, crearea și implementarea unui mecanism eficient de schimb de informații despre locul aflării stupinelor și despre tratamentul cu substanțe fitosanitare, încheierea de memorandumuri (acorduri de cooperare) între agricultori, apicultori, APL și alte autorități implicate, asigurarea mecanismelor eficiente/automatizate de interacțiune dintre subiecții implicați, informarea corectă a APL-urilor și a agricultorilor despre rolul și beneficiile comunității și a agricultorilor în cazul prezenței stupinelor pe teritoriul acestora, despre riscurile și efectele juridice în cazul intoxicării albinelor, oferirea consultațiilor juridice necesare apicultorilor prejudiciați, realizarea, după caz, a acțiunilor necesare, astfel încât SAA Control să acționeze în calitate de organ al societății apicultorilor, împuternicit să acționeze și să ofere asistența necesară în cazul faptelor de intoxicare a albinelor, asistență în acumularea probatoriului necesar apicultorilor păgubiți, asistența privind efectuarea analizelor de laborator, monitorizarea situației în domeniu, raportarea și realizarea campaniilor de mediatizare despre această problemă și despre cazurile concrete de intoxicare a albinelor, întreprinderea acțiunilor în vederea creării și administrării unui fond pentru compensarea prejudiciilor apicultorilor, etc.


Totodată, SAA Control va avea la dispoziție personal calificat, echipament necesar, mijloace de transport, metodici și standarde de acțiune, în scop de inspectare rapidă pe teren a cazurilor de morbiditate a albinelor, astfel încît să suplimenteze eforturile autorităților publice, în special – ANSA, în acest domeniu, va analiza fiecare caz în parte pentru a identifica cauzele care au determinat prejudicii, va analiza posibilele proceduri juridice care pot fi demarate, va asista și va asigura reprezentarea apicultorilor în procesele de judecată privind recuperarea pagubelor, va elabora recomandări pentru apicultori, agricultori și autorități în scopul eliminării deficiențelor sistemice care împiedică o bună comuniune dintre apicultori și alți agricultori, va promova acțiuni de informare publică și prevenire, va crea conexiuni dintre părțile implicate, implicînd în dialog autoritățile, etc.

Totodată, în legătură cu crearea hărții interactive a resurselor melifere din fondul silvic, în cadrul proiectului UERMFS („Utilizarea Eficientă a Resurselor Melifere din Fondul Silvic”), implementat în colaborare cu Agenția „MOLDSILVA”, SAA Control va suplimenta eforturile Agenției „MOLDSILVA” și a autorităților publice locale în ceea ce privește supravegherea respectării amplasărilor aprobate și/sau înregistrate a stupinei în pastoral conform amplasărilor indicate în harta interactivă a resurselor melifere, monitorizarea informației despre stupine și stupi.

SAA Control va juca un rol important în dirijarea procesului de polenizare a culturilor agricole, care se propune a fi gestionată în mod eficient și modern prin intermediul unui sistem informațional de management al cererilor, ofertelor și informațiilor cu privire la serviciile de polenizare. Astfel, se propune încorporarea în portalul-web, creat și realizat în cadrul PEDAM, a funcției de înregistrare a cererilor de polenizare, a ofertelor de polenizare, interacțiunea cu SAA Control pentru monitorizarea procesului, realizarea interacțiunii dintre ofertanți și solicitanți ai serviciilor de polenizare, etc


Personalul de specialitate (specialiști, experți, asistenți și manageri) SAA Control vor întocmi acte de verificare pe teren și rapoarte care vor fi transmise ulterior ANSA. De asemenea, SAA Control va acumula și oferi informații despre incidente, care vor putea servi drept probe în eventuale procese civile sau proceduri disciplinare. SAA Control va supraveghea modul în care sunt aplicate procedurile legale de către autoritățile competente, va sistematiza informațiile relevante și va identifica deficiențele de sistem, va sensibiliza părțile vizate, va interacționa cu acestea și va oferi recomandări pentru îmbunătățirea proceselor.

338 afișare1 comentariu
  • Facebook Social Icon

© 2020 A.O. Green Nations Moldova